Lidmaatschap

Lidmaatschap NVBT

Nu lid worden!

Verschillende vormen van lidmaatschap.
De NVBT is een vereniging voor en door leden. Hoe meer leden financieel en actief een bijdrage leveren, hoe meer verschil de vereniging kan maken als geheel. De vereniging heeft verschillende vormen van lidmaatschap.

Gewoon lid voor beeldend therapeuten met een erkend HBO beeldende therapie diploma. 
Belangstellende voor doorverwijzers, POH'ers, collega's uit het werkveld, gepensioneerden die nog steeds geïnteresseerd zijn in beeldende therapie of diegenen die geïnteresseerd zijn in beeldende therapie maar geen erkend diploma bezitten.
Studentlid voor studenten aan een erkende beeldende therapie HBO opleiding.
Studenten aan een Masteropleiding kunnen geen gebruik maken van het studentlidmaatschap.
Reductielid voor net afgestudeerde studenten (dit is een volledig lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief voor de periode van twee jaar) en voor vaktherapeuten die een verklaring vanuit het UWV kunnen overleggen*.
Dubbel lid voor vaktherapeuten die naast hun lidmaatschap bij een andere vaktherapeutische beroepsvereniging ook lid van de NVBT wensen te zijn.

*Werkzoekende vaktherapeuten kunnen een reductie lidmaatschap aanvragen bij het bestuur van de NVBT wanneer zij kunnen aantonen dat ze een uitkering krijgen vanuit het UWV. Voor deze leden geldt een meldingsplicht om het bestuur op de hoogte te stellen wanneer de situatie gewijzigd is.

 

Contributie 2024

NVBT-lidmaatschap       contributie   
volledig lid € 399,00
belangstellende € 321,00
student-lid € 87,00 
reductielid (2 jaar)  € 349,00 
2de lidmaatschap  € 50,00 
 

Voordelen belangstellend lidmaatschap

Als belangstellende mag je de ledenvergadering bezoeken, maar heb je geen stemrecht. Je ontvangt het tijdschrift voor vaktherapie, nieuwsbrieven, toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. Je kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringe rechten is een lagere contributie vastgesteld.
 

Voordelen studentlidmaatschap

Als studentlid heb je dezelfde rechten als een belangstellend lid. Je ontvangt het Tijdschrift Vaktherapie en kan met vragen met betrekking tot afstuderen bij Kennisinnovatie Onderwijs terecht. Nadat je bent afgestudeerd ontvang je nog steeds een korting gedurende twee overgangsjaren (reductielidmaatschap).
 

Voordelen reductie lidmaatschap

Extra voordeel boven op alle voordelen van een gewoon lidmaatschap, namelijk: een volledig lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief voor de periode van twee jaar.  Alleen studentleden kunnen aanspraak maken op dit overgangsjaar.
 

Voordelen dubbel lidmaatschap

Voor vaktherapeuten die naast hun lidmaatschap bij een andere vaktherapeutische beroepsvereniging ook lid van de NVBT wensen te zijn, voor een kleine contributielast.

Je kunt via de FVB-website je lidmaatschap van de NVBT aanvragen. De procedure hiervoor staat op die website verder toegelicht.

Word ik lid van de NVBT of van de FVB? 

De NVBT is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hier werkt zij samen met de andere aangesloten beroepsverenigingen aan onder andere professionalisering, kennisontwikkeling en belangenbehartiging van beeldend therapeuten in het werkveld. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de ledencontributie van alle aangesloten beroepsverenigingen. Je wordt dus automatisch lid van de FVB als je ook lid wordt van de NVBT en dit kan niet losgekoppeld worden.

Indien je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 

Kom ik in aanmerking om lid te worden?
Om volledig lid te worden, wordt er gekeken of je een erkende HBO opleiding hebt gevolgd. Belangstellend lid worden, gaat in overleg met ons secretariaat. 

Opzegging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar te doen via info@vaktherapie.nl. De opzegging is pas definitief wanneer je een bevestiging van de FVB hebt ontvangen.