Kwaliteitszorg en registratie; werk je met een AGB-code? Dan is lidmaatschap bij het Register Vaktherapie per 1 januari 2025 nodig.

27 maart 2024

Kwaliteitszorg en registratie; werk je met een AGB-code? Dan is lidmaatschap bij het Register Vaktherapie per 1 januari 2025 nodig.

Op het gebied van kwaliteitszorg van de vaktherapie gaat per 1 januari 2025 het een en ander veranderen en het is nodig om daarvan op de hoogte te zijn. Hierbij vast de link naar de achtergrondinformatie, opgesteld door de FVB.

Kort samengevat komt het erop neer dat de Nederlandse Zorgautoriteit de FVB heeft verzocht om het toekennen van een AGB-code te koppelen aan lidmaatschap van het Register Vaktherapie, en niet alleen aan lidmaatschap van de beroepsvereniging. Dit in verband met kwaliteitsbewaking, want wie lid is van het Register Vaktherapie voldoet aan de kwaliteitseisen. Het verplicht geregistreerd staan in het Register Vaktherapie geldt voor de volgende vaktherapeuten:

- Voor vaktherapeuten die werkzaam zijn in de GGZ en forensische zorg gaat de maatregel in per 1 januari 2025. Alleen geregistreerde vaktherapeuten kunnen dan dus nog declareren in het Zorgprestatiemodel.

- Ook vaktherapeuten die werkzaam zijn in andere domeinen dan de GGZ en de forensische zorg zullen voor het verkrijgen van een AGB-code per 1 januari 2025 verplicht ingeschreven moeten zijn in het Register Vaktherapie.

- Voor vaktherapeuten die werken in domeinen waar geen AGB-code vereist is, zoals de langdurige zorg of de somatische zorg, geldt geen verplichting tot inschrijving in het Register Vaktherapie. Uit het oogpunt van kwaliteitsborging is registratie wel wenselijk en belangrijk.

- Voor vaktherapeuten AG: de AGB code voor vaktherapie AG blijft bestaan. De kwalificatie AG loopt via de kwaliteitstoetsting die de NVAZ doorgeeft aan Vektis op basis van het lidmaatschap van het kennisnetwerk NVV-AG.

Daarnaast verandert er nog iets: op dit moment kun je je alleen registeren bij het Register Vaktherapie als je lid bent van de NVBT (of een andere bij de FVB aangesloten lidvereniging). Dat wordt anders. Per 1 januari 2025 ben je niet meer verplicht om lid te zijn van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging (in ons geval de NVBT) om je te kunnen registreren in het Register Vaktherapie. Het Register Vaktherapie verzorgt vanaf dat moment de aanmeldingsvragen en toets of je als vaktherapeut lid kan worden.

Er worden nieuwe tarieven vastgesteld voor het Register Vaktherapie en voor het lidmaatschap van de bij de FVB aangesloten beroepsvereningen, dus ook voor lidmaatschap van de NVBT. Het zal in ieder geval zo zijn dat de lidmaatschapskosten voor het Register Vaktherapie hoger worden voor niet-leden van de NVBT dan voor de leden die wel lid zijn van de NVBT.

Hoewel deze hele wijziging aanvankelijk alleen leek te gaan gelden voor vaktherapeuten die werkzaam zijn in de GGZ en de forensische psychiatrie (waarbij declaratie via het Zorgprestatiemodel verloopt), is het inmiddels onmogelijk gebleken om onderscheid te maken tussen vaktherapeuten die wel en niet in de GGZ en de forensische psychiatrie werken: in principe voldoen namelijk alle vaktherapeuten aan dezelfde scholingseisen en worden er geen aanvullende scholingstrajecten gevraagd voor de GGZ en de forensische psychiatrie. Dit betekent dat er geen reden/ basis is om verschillende AGB codes te gebruiken voor vaktherapie in verschillende werkvelden. De consequentie daarvan is dat de kwaliteitsmaatregel voor alle vaktherapeuten gaat gelden (dus zowel voor vrijgevestigden als in loondienst) die een AGB-code nodig hebben om hun beroep uit te oefenen.

Vanuit het bestuur zijn we hard aan het werk om deze veranderingen zo zorgvuldig mogelijk met de FVB en de andere lidverenigingen vorm te geven.

De komende tijd zullen we meer informatie geven over hoe deze verandering er praktisch komt uit te zien en wat dit voor ons allen betekent. Heb je vragen over deze verandering stel ze dan gerust: mail naar nvbt.secretaris@vaktherapie.nl